سیستم اطفاﺀ حریق مه پاش (Watermist)

سیستم اطفاﺀ حریق مه پاش (Watermist) یکی از پیشرفته ترین سامانه های اطفاﺀ حریق اتوماتیک می باشد که در آن از آب به عنوان ماده خاموش کننده آتش استفاده می شود.عملکرد این سیستم بر اساس پاشش قطرات مه می باشد و نازل های پاشنده آب را به ذرات کوچک با قطر 300 تا 1000 میکرون تبدیل کرده و بر روی آتش می پاشند واین امرمنجر به خنک کنندگی آتش شده و به دلیل تبدیل شدن آب به مه در محیط انتشار می یابد و به صورت پوشش بر روی حریق قرار می گیرد و از رسیدن اکسیژن به آتش ممانعت می کند.

نکته قابل توجه در این روش جذب حرارتی 1700 برابری نسبت به سیستم اطفاﺀ حریق آبی اسپرینکلر است.

اجزای اصلی تشکیل دهنده این سیستم شامل موارد زیر می باشد:

 1. مخرن آب

 2. مخزن گاز نیتروژن : گاز نیتروژن تامین کننده فشار مورد نیاز در این سیستم است

 3. نازل مه پاش : تخلیه آب به صورت مه توسط نازل ها انجام می پذیرد

 4. لوله و اتصالات

 5. آشکار ساز حریق

 6. مرکز کنترل سیستم اعلام و اطفا حریق

از جمله مزایای این سیستم :

 1. مقرون به صرفه بودن آن به دلیل استفاده از آب به عنوان ماده اطفاﺀ در مقایسه با سیستم های اطفاﺀ گازی

 2. استفاده از حجم آب کمتر

 3. تاسیسات و لوله کشی ها فضای زیادی را اشغال نمی کند.

 4. لوله و اتصالات و تجهیزات مورد استفاده از جنس استیل و ضد خوردگی بوده و دارای طول عمر بالا

 5. هزینه های کم تعمیر و نگهداری

 6. صرف هرینه کم جهت بازگشت سییستم به حالت عملیاتی پس از تخلیه

 7. اطفاﺀ حریق در کمترین زمان و کاهش حرارت 1700 برابری نسبت به سیستم اطفاﺀ اسپرینکلری