شیرآلات

شیر دروازه ای

OS & Y Gate Valve

شیر دروازه ای (گیت ولو)

(OS &Y Gate Valve)

قطع کننده پروانه ای

Butterfly Valve

شیر قطع کننده پروانه ای (باتر فلای ولو)

(Butterfly Valve)