ماژول KMAY

از این ماژول جهت اتصال دتکتورها و شستی های متعارف به سیستم آدرس پذیر استفاده می شود.