کنترل پنل (CO sensor)

کنترل پنل(CO sensor)

  . این کنترل پنل آدرس پذیر جهت ارتباط با سنسورهای انتشار مونوکسیدکربن و دی اکسید نیتروژن طراحی شده است