فلوسوئیچ (Flow Switch/Duyar)

فلوسوئیچ (Flow Switch /Duyar) یکی از قطعات کنترل کننده در سیستم های اطفاء حریق فلوسوئیچ است.

فلوسوئیچ ها که گاهی اوقات به عنوان سنسور جریان یا سوئیچ جریان نیز شناخته می شوند،
برای نظارت بر نرخ جریان و فشار مایعات عبوری از یک کانال استفاده می شوند.

در زمانی که هد اسپرینکلر فعال شود، فلوسوئیچ اطلاعات الکتریکی ناشی از جریان را ارسال می نماید.

استانداردها: (برای مشاهده کلیک کنید)

flow-switch-certificate

certificate 1