کارت اطفاﺀ

کارت اطفاﺀ

این کارت قابلیت مدیریت یک زون اعلام حریق را دارا می باشد و به کمک آن می توان تجهیزات اطفاﺀ حریق را کنترل نمود . شایان ذکر است که امکان نصب حداکثر دو عدد کارت DEAG بر روی کنترل پنل PPLARIS وجود دارد.

Product code: DEAG Extinguishing zone card

:Describtion

Extension card for 1 extinguishing zone for POLARIS 4/8/12 panel

DEAG card manages a single extinguishing zone.

2 DEAG cards max. can be installed in a POLARIS

When ordering specify desired language (FR, GB, IT, ES, NL) zone card