شیرآلات

قطع کننده پروانه ای

Butterfly Valve

شیر قطع کننده پروانه ای (باتر فلای ولو)

یک طرفه خشک

Dry Alarm Valve

یک طرفه وت آلارم

Wet Alarm Valve

شیر یک طرفه تر(وت آلارم ولو)

فلوسوییچ

Flow Switch

شیر دروازه ای

OS & Y Gate Valve

شیر دروازه ای (گیت ولو)

تست و تخلیه

Test & Drain Valve

اسپرینکلر

بغل زن استاندارد

Sidewall Sprinkler/ Standard response

بغل زن استاندارد برنجی مدل DY-3537 / DY-3527

بالازن استاندارد

Upright Sprinkler/ Standard response

بالازن استاندارد برنجی مدل DY-3333 / DY-3323

پایین زن استاندارد

Pendent Sprinkler/ Standard response

پایین زن استاندارد برنجی مدل DY-3337 / DY-3327

بغل زن واکنش سریع

Sidewall Sprinkler/ Quick response

بغل زن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3439 / DY-3429

بالازن واکنش سریع

Upright Sprinkler/ Quick response

بالازن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3433 / DY-3423

پایین زن واکنش سریع

Pendent Sprinkler/ Quick response

پایین زن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3437 / DY-3427