شیر تست و تخلیه(Test And Drain Valve/Duyar)

شیر تست و تخلیه (Test And Drain Valve/Duyar) جهت تست یا تعمیر بخشی از خط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شیر ترکیبی از دو شیر توپی هم‌محور با سه موقعیت تست، تخلیه و بسته می‌باشد و دارای یک چمبر شیشه‌ای بوده و جریان آب از طریق محفظه شیشه‌ای آن در هر دو طرف شیر قابل مشاهده است.

استانداردها: (برای مشاهده کلیک کنید)

Test-And-Drain-Valve-certificate

certificate 1


Test-And-Drain-Valve-certificate

certificate 2


Test-And-Drain-Valve-certificate

certificate 3